Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Protocol bewonerscommissie en bewoners

 

 
Protocol relatie bewonerscommissie en bewoners “De Maashof”

 
Dit protocol regelt de taken van de bewonerscommissie en haar relatie met de bewoners, zodat duidelijk is voor welke zaken een bewonerscommissie de bewoners kan raadplegen en wat er van de bewoners wordt verlangd. Daarnaast geeft dit protocol bewoners duidelijkheid voor welke zaken de bewonerscommissie aanspreekbaar is, zodat helder is waarvoor men de bewonerscommissie kan inschakelen.

 
Het doel van de bewonerscommissie:

 
Een bewonerscommissie bestaat uit door de bewoners uitgekozen of aangewezen personen, die de gemeenschappelijke belangen dient te behartigen van de bewoners van het woonzorgcomplex “De Maashof”. Dit betekent dat de bewonerscommissie géén individuele zaken van bewoners behartigt. Individuele zaken dienen bewoners rechtstreeks aan de verhuurder door te geven. Technische defecten in openbare ruimtes kunnen bewoners ook direct doorgeven aan de verhuurder. Hier behoeft de bewonerscommissie niet voor te worden ingeschakeld.

 
De bewonerscommissie dient zorg te dragen voor:
 • Het raadplegen van bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking. (zie bijlage voor mogelijke onderwerpen die de bewonerscommissie kan bespreken);
 • Een periodiek overleg met bewoners om deze zodoende te betrekken bij haar activiteiten;
 • De continuïteit van de bewonerscommissie;
 • Informatie over de contactpersoon waar bewoners terechtkunnen voor aangelegenheden inzake de bewonerscommissie.
 
De taken van een bewonerscommissie:

Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste taken van een bewonerscommissie:
 • Fungeren als klankbord inzake onderwerpen als servicekosten en onderhoud;
 • Tenminste 3 keer per jaar als bewonerscommissie bijeenkomen;
 • De verhuurder te informeren over relevante ontwikkelingen;
 • In onderling overleg met bewoners afspraken maken ter verbetering van dewoonomgeving en het leefklimaat;
 • Zorgdragen voor de notulen, uiterlijk 3 weken na de vergadering met de verhuurder;
 • Minimaal 1 maand voorafgaand aan een vergadering een agenda indienen bij de verhuurder.
 
De samenstelling van een bewonerscommissie:
 • Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 personen, welke gezien de doelgroep een leeftijd van 62 jaar hebben bereikt.
 • Een maximaal aantal leden is er in principe niet, mocht echter in de praktijk blijken dat een efficiënte werkwijze niet mogelijk is door een te groot aantal leden, dan kan het aantal leden in overleg met de verhuurder gemaximaliseerd worden;
 • Bewoners uit het betreffende complex, de betreffende buurt, straat of wijk kunnen uitsluitend lid zijn, onderstaand onder kopje “aanmelden als lid”;  Het werkgebied van een bewonerscommissie betreft het complex “De Maashof”;
 • De bewonerscommissie kiest uit haar midden een contactpersoon. Dit is een contactpersoon voor de verhuurder en de bewoners. Deze contactpersoon heeft de voorzittersrol tijdens vergaderingen.
 
De contactpersoon van een bewonerscommissie:

 
De bewonerscommissie kiest uit haar midden een contactpersoon. Dit is de contactpersoon voor zowel de verhuurder als de bewoners van het betreffende complex. De contactpersoon informeert de bewoners uit het complex over op welke manier de bewoners hem/haar op de hoogte kunnen stellen over zaken die de bewonerscommissie aangaan. Dit kan bijvoorbeeld door het instellen van een spreekuur of een brievenbus waar bewoners schriftelijk de bewonerscommissie op de hoogte kunnen stellen.

Aanmelden als lid van de bewonerscommissie: 
 • Iedere belangstellende bewoner vanaf 62 jaar kan zich opgeven voor de bewonerscommissie bij de contactpersoon;
 • Per huishouden kan maar 1 persoon lid worden;
 • De bewonerscommissie draagt zorg voor het verspreiden van een brief naar de bewoners die onder de bewonerscommissie vallen waarin men in kennis wordt gesteld van het potentiële nieuwe lid van de commissie;
 • Iedere bewoner krijgt 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het lidmaatschap bij de contactpersoon;
 • Indien er geen zwaarwegende bezwaren zijn van de bewoners, zal het nieuwe lid kunnen toetreden tot de bewonerscommissie;
 • Nieuwe leden dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met het Reglement bewonerscommissie, dit regelt de afspraken tussen de verhuurder en de bewonerscommissie;
 • Iedere 5 jaar organiseert de bewonerscommissie een wervingsactie onder de bewoners voor het werven van nieuwe leden, om zodoende andere bewoners de gelegenheid te geven om lid te worden van de bewonerscommissie.
 •  

Protestants Christelijke Stichting De Maashof te Hardinxveld-Giessendam
Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 december 2007