Protestants Christelijke Stichting De Maashof, Maasstraat 65, 3371 SK Hardinxveld-Giessendam, Tel: 0184 - 612120

Reglement bewonerscommissie

 

 

 
Reglement bewonerscommissie “De Maashof”

 
De Protestants Christelijke Stichting De Maashof hecht grote waarde aan het overleg met haar bewoners. In onderstaand reglement komen de rechten en plichten van zowel de bewonerscommissie als de stichting, zijnde verhuurder naar voren. 
 
 
Artikel 1: Definities

BBSH
Besluit Beheer Sociale Huursector
 
Bewoner
Onder bewoner wordt naast de huurder verstaan, degene die met instemming van de huurder zijn hoofdverblijf in de huurwoning heeft en welke gezien de doelgroep een minimale leeftijd heeft van 62 jaar.
 
Bewonerscommissie
Groep bewoners, bestaande uit door de bewoners gekozen of aangewezen personen, die de gemeenschappelijke belangen dienen te behartigen van de bewoners in het woonzorgcomplex “De Maashof” te Hardinxveld-Giessendam.
 
Bewonerscommissieoverleg
Een overleg met de bewonerscommissie en de verhuurder (desgewenst met andere organisaties) dat standaard 1x per jaar plaatsvindt.
 
Contactpersoon
Aanspreekpunt vanuit de bewonerscommissie naar de verhuurder toe.
 
Complex
Het woonzorgcomplex “De Maashof”,
 
Huurder
Natuurlijk persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning of wooneenheid een huurovereenkomst is aangegaan met de verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder(ster).
 
Huurwoning
De woning die in eigendom of beheer is van de verhuurder.
 
Verhuurder
Protestants Christelijke Stichting Maashof
 
 
Artikel 2: Doelstellingen en uitgangspunten
 
1. Dit bewonerscommissiereglement is opgesteld met de doelstelling:
 
 • De bewonerscommissie goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degenen, die zij vertegenwoordigt;
 • De taken en bevoegdheden van de verhuurder en de bewonerscommissie te verduidelijken;
 • Regels en procedures af te spreken om het overleg tussen de verhuurder en de bewonerscommissie te verduidelijken, te structureren en een goede overlegrelatie te bevorderen;
 • Het bevorderen van een gelijkwaardig overleg tussen verhuurder en bewonerscommissie.
2. De bewonerscommissie dient zorg te dragen voor:
 
 • Het raadplegen van bewoners over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking;
 • Een periodiek overleg met bewoners om deze zodoende te betrekken bij haar activiteiten;
 • De continuïteit van de bewonerscommissie;
 • Informatie over de contactpersoon waar bewoners terechtkunnen voor aangelegenheden inzake de bewonerscommissie.
3.  De verhuurder en de bewonerscommissie dragen er gezamenlijk zorg voor dat zoveel mogelijk bewoners zich aanmelden als lid bij de bewonerscommissie.
 4.  De verhuurder zal nieuwe bewoners attent maken op het bestaan van de bewonerscommissie, en op de mogelijkheid lid te worden van de bewonerscommissie.
 
 5.  Dit reglement wordt beschouwd als een reglement zoals bedoeld in artikel 17 van het BBSH.
 6.  Bij wijziging in algemene wetgeving of wijziging van de organisatie van de verhuurder, zal het reglement -zonodig - worden bijgesteld.

Artikel 3: Erkenning 

 
De bewonerscommissie wordt door de verhuurder erkend conform artikel 17A BBSH als gesprekspartner over onderwerpen op het gebied van leefbaarheid, beheer, veiligheid, participatie en samenwerking binnen en rondom het complex.

 
Artikel 4: Het overleg tussen de verhuurder en bewonerscommissie
 1. Verhuurder en bewonerscommissie zullen regelmatig, minimaal 1x per jaar overleg voeren over onderwerpen die voor de bewoners van belang kunnen zijn.
 2. Zowel op verzoek van de verhuurder als de bewonerscommissie is het mogelijk om een extra vergadering in te plannen.
 3. Vooraf maakt de bewonerscommissie in overleg met de verhuurder een jaarplanning, in deze planning wordt in ieder geval één datum opgenomen voor overleg tussen verhuurder en bewonerscommissie. Overige bijeenkomsten en activiteiten zijn in overleg in te plannen.
 4. Het zwaartepunt van het overleg met de bewonerscommissie ligt bij de bovengenoemde onderwerpen welke zich binnen of rondom het complex afspelen.
 5. Minimaal 1 maand van tevoren levert de bewonerscommissie haar agenda voor het overleg in bij de verhuurder.
 6. In principe draagt de bewonerscommissie zorg voor het notuleren van de vergadering, in overleg met de verhuurder kunnen hier andere afspraken over worden gemaakt. 
 
Artikel 5: De taken van een bewonerscommissie

 
Hieronder volgt een opsomming van de voornaamste taken van een bewonerscommissie:
 • Fungeren als klankbord inzake onderwerpen als servicekosten en onderhoud;
 • Tenminste 3 keer per jaar als bewonerscommissie bijeenkomen;
 • De verhuurder te informeren over relevante ontwikkelingen;
 • In onderling overleg met bewoners afspraken maken ter verbetering van de woonomgeving en het leefklimaat;
 • Zorgdragen voor de notulen, uiterlijk 3 weken na de vergadering;
 • Minimaal 1 maand voorafgaand aan een vergadering een agenda indienen bij de verhuurder.
 
Artikel 6: De samenstelling van een bewonerscommissie
 1. Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal 3 personen.
 2. Een maximaal aantal leden is er in principe niet, mocht echter in de praktijk blijken dat een efficiënte werkwijze niet mogelijk is door een te groot aantal leden, dan kunnen nadere afspraken worden gemaakt over een afvaardiging van de bewonerscommissie.
 3. Bewoners uit het betreffende complex kunnen uitsluitend lid zijn.
 4. Het werkgebied van de bewonerscommissie betreft uitsluitend het complex.
 5. De bewonerscommissie kiest uit haar midden een contactpersoon. Dit is een contactpersoon voor de verhuurder. Deze contactpersoon heeft de voorzittersrol tijdens vergaderingen.
 6. Voor het verzorgen van secretariële taken zoals het notuleren van vergaderingen, correspondentie en het verspreiden van relevante stukken dient de bewonerscommissie een lid of meerdere leden aan te wijzen. 
 
Artikel 7: De leden van de bewonerscommissie

 
1. Het toetreden van nieuwe leden:
 • Iedere belangstellende bewoner vanaf 62 jaar kan zich opgeven voor de bewonerscommissie bij de contactpersoon;
 • Per huishouden kan maar 1 persoon lid worden;
 • De bewonerscommissie draagt zorg voor het verspreiden van een brief naar de bewoners die onder de bewonerscommissie vallen waarin men in kennis wordt gesteld van het potentiële nieuwe lid van de commissie;
 • Iedere bewoner krijgt 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen het lidmaatschap bij de contactpersoon;
 • Indien er geen zwaarwegende bezwaren zijn van de bewoners, zal het nieuwe lid kunnen toetreden tot de bewonerscommissie;
 • Nieuwe leden dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met dit reglement;
 • Iedere 5 jaar organiseert de bewonerscommissie een wervingsactie onder de bewoners voor het werven van nieuwe leden, om zodoende andere bewoners de gelegenheid te geven om lid te worden van de bewonerscommissie.
 
2. Het aftreden van leden, het lidmaatschap eindigt:
 • Door het bedanken als lid van de bewonerscommissie;
 • Doordat het betreffende lid niet langer meer woonachtig is in een woning die onder de bewonerscommissie valt;
 • Wanneer de woning waar het lid woont niet langer tot het bezit van de verhuurder behoort;
 • Door overlijden.
 
Artikel 8: Financiën en faciliteiten

 
De verhuurder stelt de bewonerscommissie ter uitvoering van haar taken de volgende middelen ter beschikking: 

1.  Financiële middelen:

 • Er wordt jaarlijks een vast bedrag voor bewonerscommissie door de verhuurder vastgesteld;
 • Uitgangspunt is dat de bewonerscommissie een bank-/girorekening opent waar de verhuurder het jaarlijkse bedrag op stort. Aan het einde van het lopende jaar vindt er verantwoording plaats door het overleggen van originele nota’s;
 • Indien de bewonerscommissie het budget door de verhuurder wil laten beheren, is dit ook mogelijk. Vooraf wordt er een aanvraag ingediend door de bewonerscommissie voor het verkrijgen van financiële middelen;
 • De verhuurder zal jaarlijks zorgdragen voor aanvullende afspraken rondom deze financiële regeling;
 • De verhuurder kan bepaalde zaken opnemen in haar begroting.
 
2.  Faciliteiten (kopiëren, correspondentie, overlegruimte etc.):
 • De verhuurder stelt deze ter beschikking aan de bewonerscommissie;
 • In overleg met de verhuurder kan de bewonerscommissie afspraken maken over het gebruik hiervan.
 
Artikel 9: Overige bepalingen

1.  Dit reglement kan in goed overleg met de verhuurder en bewonerscommissie worden gewijzigd. 

2.  In situaties waarin dit reglement niet voorziet, zal er gezamenlijk een oplossing worden gezocht.

 
 


 
Protestant Christelijke Stichting De Maashof te Hardinxveld-Giessendam
Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 december 2007